Algemene voorwaarden Ultimate Performance

*Laatste wijziging april 2023*

Alle klanten worden gewezen naar deze algemene voorwaarden alvorens het afsluiten van de overeenkomst. Ultimate Performance | Strength & Conditioning behoudt zich te allen tijde het recht om de onderstaande algemene voorwaarden aan te passen. Een recente versie van de algemene voorwaarden kunt u vinden op de website van Ultimate Performance Gym: www.up-gym.nl . In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Ultimate Performance Gym.

ARTIKEL 1 – Definities

Ondernemer: Ultimate Performance Gym
Klant: Persoon die een overeenkomst voor overeengekomen tijd aangaat met betrekking tot de sportactiviteit.
Sportactiviteit: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen de ondernemer en de klant ter zake van de sportactiviteit.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sportactiviteit, die tussen de ondernemer en de klant worden gesloten.

ARTIKEL 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van de ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de klant een medisch vragenformulier in dat hem door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod bestaat uit het volgende:
  – mogelijkheid om Ultimate Performance GYM met apparatuur, materialen, kleedkamer en toilet te bezichtigen;
  – mogelijkheid tot een proefles;
  – bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5;
  – openingstijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van Ultimate Performance GYM met persoonlijke begeleiding:
  maandag t/m donderdag: 07:00u tot 22.00u
  vrijdag: 07.00u tot 21.00u
  zaterdag: 09.00u tot 13.00u
  zondag: 09.00u tot 13.00u
  – Gebruik maken van onbemande GYM 24/7. Zie voorwaarden volgens artikel 10.
  – De verschuldigde abonnementsgelden op grond van artikel 6.
  – De periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 6;

– mogelijkheid van prijswijziging zoals bedoeld in artikel 7;
– De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht zoals bedoeld in artikel 12;
– het (huishoudelijke) reglement.

4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

ARTIKEL 4 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanmeldformulier. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 5 – Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de klant eerder een overeenkomst met de ondernemer heeft gehad. Na het verstrekken van de bedenktijd zullen de kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – Duur en beëindiging

1. De ondernemer biedt de klant keuze uit verschillende sportabonnementen:

Onbeperkt fitness | incl. trainingsschema, groepslessen, evaluatie en 24/7 GYM

Familie abonnementen | woonachtig op hetzelfde adres

2. De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand nadat de abonnementstijd is verlopen. Als er niet tijdig wordt opgezegd wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd vervolgd. De overeenkomst kan enkel schriftelijk worden opgezegd d.m.v. een afmeldformulier op te halen in de GYM of via de SportBit App.
3.Uitstel van geldigheidsduur van een Overeenkomst door de klant is mogelijk als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte (max 3 mnd) of bij zwangerschap (max 6 mnd) het onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de geldigheid gebruik te maken van de sportactiviteiten. Er wordt direct een nieuwe ingangsdatum afgesproken met de klant.
4. Tussentijdse opzegging door de ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de klant een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse bee?indiging niet rechtvaardigt of;

– de klant zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de ondernemer of jegens een contractant van de ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de ondernemer aantoonbaar geleden schade.
5. Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is opzegging door de ondernemer mogelijk.

ARTIKEL 7 – Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen

2. Bij een inschrijving of her-aanmelding wordt € 25,00 in rekening gebracht als administratiekosten. Bij wisselen van frequentie € 7,50.
3. Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
5. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De ondernemer staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: “LerfBasis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van klanten d.m.v. aanbieden van lockers in de kleedkamer.

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van de klant

 1. De klant houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De klant dient een medische contra-indicatie voor de sportactiviteit te melden aan de ondernemer.
 3. De klant dient de aanwijzingen van de ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de klant niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de klant niet bekend is. Indien de klant niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de ondernemer kenbaar te maken, zodat de ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de klant niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de klant niet toegestaan te roken in de door de ondernemer beschikbaar gestelde ruimten.
 6. De klant dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer mede te delen.

ARTIKEL 10 - Onbemande GYM

 1. De ondernemer heeft het recht wel of niet de klant toegang te geven op de onbemande GYM i.v.m. de veiligheid van de sporter.
 2. Onbemand sporten geschied op volledig eigen risico. De ondernemer kan nergens voor aansprakelijk gesteld worden.
 3. Het is uitsluitend toegestaan de bench press en back squat in de powerracks uit te voeren met spotters die goed zijn afgesteld.
 4. De ondernemer behoud het recht om bij misdragingen de toegang tijdens de onbemande GYM in te trekken. Restitutie is niet mogelijk.
 5. De noodknop op de balie heeft een noodfunctie. Door indrukken van deze knop wordt 112 gewaarschuwd, bij misbruik worden de kosten verhaald op de klant.
 6. Er worden door 3 camera's opnames gemaakt en tijdens onbemande uren tijdelijk opgeslagen. Bij misdragingen worden deze beelden, indien noodzakelijk, aan de politie doorgegeven.
 7. De klant dient met zijn eigen vingerprint/badge zichzelf in te checken bij de balie.
 8. De bestaande huisregels blijven onveranderd van toepassing.
 9. Gevolgen van storingen in/aan het toegang systeem en/of fitness apparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 10. Enkel klanten hebben rechtmatig toegang als hiervoor door de ondernemer toegang is verleend. De klant is niet bevoegd om andere personen/klanten ongevraagd mee te nemen in de GYM.
 11. Het meenemen van 'niet-leden' is niet toegestaan.

ARTIKEL 11 – Tussentijdse wijzigingen

 1. De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden diensten en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de klant heeft de klant gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde geld terugbetaald.

ARTIKEL 12 – Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan middels automatische incasso voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand.

 2. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de ondernemer bevoegd om de klant de toegang tot de sportactiviteit te weigeren.

 4. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

 1. De klant is bekend dat deze zich heeft ingeschreven voor een sportactiviteit na de overeenkomst af te sluiten.

 2. De klant bevestigt door de overeenkomst dat deze in een goede lichamelijke conditie verkeert en niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan de sportactiviteit zou beperken.

 3. De klant bevestigt door de overeenkomst te ontdoen van claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit deelname van de sportactiviteit.

 4. De klant is bekend dat deze eventueel letsels kan oplopen bij deelname aan de sportactiviteit. De ondernemer ontheft hierbij elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan de sportactiviteit, ongeacht de fout.

 5. Indien de klant gebruikt maakt van de onbemande GYM geschiedt dit op volledig eigen risico. De ondernemer kan nergens voor aansprakelijk gesteld worden. Het is uitsluitend toegestaan in de powerracks met spotters die goed zijn afgesteld.

 6. De ondernemer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan en worden alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt.

 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

ARTIKEL 14 – Beveiliging en privacy

1. De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan de ondernemer zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de ondernemer en worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 1. De ondernemer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 2. De Ondernemer is verantwoordelijk van het melden van een data lek bij het Autoriteit Persoonsgegevens indien het lek een risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade. Overige datalekken worden in een register bijgehouden. Betrokken klanten worden door de Ondernemer op de hoogte gesteld.

 3. De Ondernemer heeft een verwerkingsregister opgesteld waarin de volledige gegevensstroom zichtbaar is gemaakt. Dit register zal ieder half jaar geëvalueerd en bijgesteld worden. De klant kan deze opvragen bij de Ondernemer.

 4. Er worden door 3 camera's opnames gemaakt en tijdens onbemande uren tijdelijk opgeslagen. Bij misdragingen worden deze beelden, indien noodzakelijk, aan de politie doorgegeven.

ARTIKEL 15 – Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

 2. De klant dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd – bij de ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

 4. De ondernemer beantwoordt de door de klant bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16 – Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de ondernemer en de klant die betrekking hebben op: − de totstandkoming van overeenkomsten of, − de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de klant zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend.

 3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de klant en de ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

 4. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de ondernemer een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 1. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van geschillencommissie beslecht door de rechter.

 2. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 3. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Wijzigingen

*april 2023: Heropening Ultimate Performance Gym en opening CrossFit Ultimate Alpha

* mei 2020: gewijzigde prijzen voor nieuwe klanten of na wijziging abonnement van huidige klanten
* juli 2019: onbemande GYM | camera systeem
* nov 2018: prijswijziging n.a.v. BTW verhoging | PT abonnementen

* mei 2018: AVG (privacy policy)
* maart 2018: aanpassen openingstijden (ook 's middags geopend)